Sürdürülebilir Beslenme Yoluyla Kümes Hayvancılığında Devrim

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

SUSTAvianFEED projesi, modern kümes hayvanı yetiştiriciliğinin zorluklarını ele almak için sürdürülebilir hayvan beslemeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu girişim, kümes hayvancılığı için böcekleri içeren ve bölgesel tarımsal gıda sektörü yan ürünlerini kullanan bir beslenme formülü geliştirerek sektörde devrim yaratmayı ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Çevresel etkilerin azaltılmasından yerel ekonomilerin desteklenmesine ve kadınların güçlendirilmesine kadar uzanan hedefleriyle SUSTAvianFEED, Akdeniz ülkelerindeki kümes hayvancılığı sektörünü dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu makalede, proje kapsamında son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerden yola çıkarak, projenin hedefleri, ilerleme durumu ve kümes hayvancılığının geleceği üzerindeki potansiyel etkileri incelenmektedir.

Amaç 1: Sürdürülebilir Beslenme Formülü Geliştirme

SUSTAvianFEED’in temel amacı, soya fasulyesi ve balık unu gibi yüksek etkili protein kaynaklarını bölgesel tarımsal gıda sektörü yan ürünleriyle ikame ederek kanatlı hayvan yetiştiriciliği için sürdürülebilir bir beslenme formülü geliştirmektir. Proje, döngüsel ekonomi ilkelerini takip ederek çevresel etkiyi azaltmayı ve sürdürülebilirliği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin yaklaşımıyla elde edilen sürdürülebilirlik iyileştirmelerini belirlemek için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) teknikleri kullanılmaktadır. Proje, böceklerin ve alternatif bileşenlerin kullanımı sayesinde, geleneksel diyetlere kıyasla çevresel etkiyi %50’ye kadar azaltma konusunda umut verici sonuçlar göstermiştir.

Buna ek olarak, yürütülen çalışma sadece pilot faaliyetler için özel diyetlerin geliştirilmesini değil, sürdürülebilir beslenme programlarının geliştirilmesi için farklı bağlamlarda uygulanacak ve uygulanacak bir metodolojiyi temsil etmektedir.

Hedef 2: Çevresel Etkinin Azaltılması ve Kaliteli Ürünler

SUSTAvianFEED aynı zamanda kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı ürünlerin üretilmesini sağlarken kanatlı sektörünün çevresel etkilerini azaltmaya odaklanmaktadır. Sürdürülebilir diyetlerin geliştirilmesi yoluyla proje, yoğun kümes hayvanı yetiştiriciliğine bir alternatif sunmayı ve böylece artan nüfus için güvenli ve sürdürülebilir gıda sağlamayı amaçlamaktadır. Ön sonuçlar, yumurta üretimi veya kalitesinden ödün vermeden soya küspesi gibi ithal bileşenleri azaltma potansiyelini ortaya koymuştur. Ayrıca, kurutulmuş böcek larvalarının diyetlere dahil edilmesi, tavukların doğal davranışlarıyla uyumludur ve ürünlerin kalitesini artırır. Projenin duyusal analizi de olumlu tüketici kabulü göstermiştir.

Amaç 3: Yerel Ekonomi ve Sosyoekonomik Büyüme

SUSTAvianFEED, yerel ekonomileri, sosyoekonomik büyümeyi ve Akdeniz bölgelerinin dayanıklılığını desteklemeyi vurgulamaktadır. Proje, yerel veya uyarlanmış tavuk ırklarını seçerek, yan gelirler elde etmeyi ve yerel ürünlerin ticarileştirilmesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu hedef özellikle küçük ölçekli çiftçiliği ve marjinal sektörleri destekleyerek küçük ölçekli kümes hayvanı çiftliklerinin verimliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Tunus, Türkiye, İspanya ve İtalya’dakiler de dahil olmak üzere projenin pilot faaliyetleri önemli sayıda küçük çiftçiyi kapsamakta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve çoğaltma potansiyeline odaklanmaktadır. Bu faaliyetlerin değerlendirilmesi, sosyal, çevresel ve ekonomik etkiler açısından daha spesifik sonuçlar sağlayacaktır.

Tüm proje pilot faaliyetleri, aşağıda gösterildiği gibi pilot faaliyetlerde yerel veya uyarlanmış cinsleri içermektedir:

  • İspanya: 120 ISAZUL ırkı, Endülüs ırkını oluşturur.
  • İtalya: Bianca di Saluzzo’dan 144 erkek civciv
  • Türkiye: ANADOLU-T.
  • Tunus: Otokton Tunus14 (ekotip) ve Geant Génoise.
Isazul. Bianca di SaluzzoAnadolu-T

Amaç 4: Gerçek Kümes Hayvancılığı Bağlamında Fizibilite

Alternatif beslenme formülünün uygulanabilirliğini ve uygunluğunu göstermek için SUSTAvianFEED, dört Akdeniz ülkesinde beş pilot uygulama gerçekleştirmiştir. İspanya, İtalya ve Türkiye’de yürütülen pilot çalışmalarda yumurta ve et üretimi için sürdürülebilir beslenme formülü başarıyla uygulanmıştır. Tunus’ta yapılacak pilot çalışmalar, önceden tanımlanmış sürdürülebilir beslenme biçimini daha da geçerli kılacaktır. Her bir pilot faaliyet, etkinliğini ve potansiyel etkisini değerlendirmek üzere sosyal, çevresel ve ekonomik analizlere tabi tutulacaktır.

Amaç 5: Hayvan Sağlığı ve Refahı

Hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi SUSTAvianFEED’in çok önemli bir yönüdür. Kuşların böceklerle beslenmesi, doğal davranışlarını ve bağırsak sağlığını geliştirerek ilaçlı yemlere olan ihtiyacı azaltır ve antibiyotik direnciyle mücadele eder. Proje, alan ve diğer koşullar açısından hayvan sağlığı ve refahı kriterlerine uymaktadır. Böceklerin diyetlere dahil edilmesinin değerlendirilmesi, bu konuda elde edilen gelişmeler hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Proje faaliyetlerinin ön sonuçları, standart diyet, tonik hareketsizlik, kan analizleri veya davranışsal gözlem yönleriyle karşılaştırıldığında larva tüketim süresine uygun olarak canlı ve kurutulmuş larvaların diyetlere dahil edilmesi nedeniyle hayvan sağlığı ve refahında bir iyileşmeye hitap etme potansiyelini göstermektedir.

Amaç 6: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi

SUSTAvianFEED, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ve kadınların güçlendirilmesine büyük önem vermektedir. Proje, sosyoekonomik büyümelerini destekleyen sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek için kırsal kesimdeki kadınları pilot faaliyetlere aktif olarak dahil etmektedir. SUSTAvianFEED, eğitim, kılavuz ve güçlendirme fırsatları sunarak faaliyetlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmayı ve başarılı modellerin benzer bağlamlarda tekrarlanmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Pilot uygulama başlamadan önce 30’dan fazla kırsal kesim kadını farklı atölye çalışmalarına ve görüşmelere katılmıştır. Tunus’un Jendouba bölgesindeki pilot faaliyetlere 80’den fazla kırsal kesim kadını doğrudan katılacaktır.

Amaç 7: Çok Aktörlü Yaklaşım ve Birlikte Yaratma

SUSTAvianFEED’in önemli bir yönü, tüm kanatlı tedarik zincirindeki ilgili paydaşları içeren çok aktörlü bir yaklaşımın benimsenmesidir. Living Labs faaliyetleri aracılığıyla, değer zincirinin farklı aşamalarından paydaşlar birlikte yaratma sürecine katılmaktadır. Bu yaklaşım, proje sonuçlarının ilgili tüm paydaşların ihtiyaçları ve bakış açılarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Şimdiye kadar, ana paydaşlar olan küçük çiftçiler, üreticiler ve tüketiciler olmak üzere 329 kişi sürece dahil olmuştur.

SUSTAvianFEED projesi, sürdürülebilir beslenme yoluyla kümes hayvancılığının dönüştürülmesinde önemli bir adımı temsil etmektedir. Böcekler ve bölgesel tarımsal gıda yan ürünlerini kullanarak bir besin formülü geliştirmeye odaklanan proje, çevresel etkiyi azaltmayı, yerel ekonomileri desteklemeyi, hayvan sağlığı ve refahını artırmayı ve sektördeki kadınları güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje ilerledikçe, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, yenilikçi yaklaşımlarının fizibilitesi ve potansiyel olarak tekrarlanması konusunda değerli bilgiler sağlayacaktır. SUSTAvianFEED, toplumların ve çevrenin refahını teşvik ederken sürdürülebilir ve güvenli bir gıda arzı sunarak kümes hayvancılığının geleceğini şekillendirmeye hazırdır.

Bir yanıt yazın