Gıda Ürünleri için Sürdürülebilir Etiket Tasarımı: İşbirliğine Dayalı Bir Çaba

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

Sürdürülebilir gıda üretimi alanında, SUSTAvianFEED projesi gibi girişimler çevreye duyarlı uygulamaların teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. PRIMA programının bir parçası olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje, alternatif ve sürdürülebilir hayvan diyetlerinin geliştirilmesine odaklanmakta ve öncelikle tüketicilere yüksek değerini anlatmaya çalışmaktadır. Nasıl? Tükettikleri hayvansal ürünlerden başlayarak ve gıda ürünleri için etkili bir eko-etiket analizi de dahil olmak üzere. Amaç sadece sürdürülebilirliği teşvik etmek değil, aynı zamanda insanlara seçtikleri ürünler hakkında değerli bilgiler sağlamaktır.

Zemin Hazırlama ve Bağlamı Belirleme

Avrupa eko-etiket hareketi 1992 yılına kadar uzanmakta ve sürdürülebilir tüketici tercihlerinin ortaya çıkışına işaret etmektedir. ‘AB çiçeği’ olarak bilinen bu etiket, çevreye duyarlı tüketiciler için sürdürülebilir tercihleri ifade eder hale gelmiştir. AB Eko-etiketi artık farklı kategorileri kapsamakta ve uzmanlar sürdürülebilir içerik ve süreçleri doğrulamaktadır. Proje, adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemini vurgulayan AB’nin Yeşil Anlaşması ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik Tarladan Sofraya Stratejisi ile uyumludur.

SUSTAvianFEED projesinin arkasındaki Konsorsiyum, başlangıcından bu yana kendini faaliyetleri ve başarıları hakkında farkındalık yaratmaya adamıştır. Hedefler arasında bir tanesi özellikle açıktır: küçük paydaşlar, akademi, özel sektör kuruluşları, tüketiciler ve kamu sektörü gibi çeşitli paydaşlara hitap eden etkili bir eko-etiket tasarlamak için içgörü ve bilgi toplamak.

Dahili Çalıştay ve Ortak Faaliyetleri

Bu projenin merkezinde işbirliği vardı. Konsorsiyum, ALIA, UMU, UNITO, ISA-CM ve EGE gibi ortakların katıldığı çalıştaylar, görüşmeler ve anketler düzenledi. Örneğin, UMU ve ALIA iki çalıştay düzenlemiş ve ulusal tüketim bakanlığı ile temasa geçmiştir. UNITO altı yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirmiş ve iki atölye çalışmasına ev sahipliği yapmıştır. EGE, 11 yarı yapılandırılmış görüşme ve ek bir çalıştay gerçekleştirmiştir. ISA-CM dokuz görüşme, üç anket ve bir atölye çalışması ile katılım sağlamıştır. Ayrıca, Konsorsiyum toplantısı sırasında bir iç çalıştay düzenlenerek içgörü zenginliğine katkıda bulunulmuştur.

Şirket içi çalıştay, eko-etiketin tasarımı için çeşitli düşüncelerin ortaya çıktığı bir fikir potası oldu. Tartışmalar önemli içgörüler ortaya çıkardı:

Hükümetin harekete geçmesi için eko-etiketleme savunuculuğu:

Eko-etiketlemeyi savunmak, sürdürülebilirlik çabalarına hükümet katılımı için bir katalizör görevi görür. Tüketiciler aktif olarak tanınabilir eko-etiketli ürünler aradıklarında, yetkililere çevre dostu ve etik olarak üretilmiş ürünlere olan talep hakkında net bir mesaj göndermiş olurlar. Tüketici tercihlerinden etkilenen hükümetlerin, endüstrileri sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye teşvik eden politikalar ve düzenlemeler oluşturma olasılığı daha yüksektir.

Çiftçilerin geçişlerini kolaylaştırmak için sübvansiyonlar gibi destek mekanizmaları:

Sürdürülebilir uygulamalara geçiş, çiftçiler, özellikle de küçük çiftçiler için mali açıdan zorlayıcı olabilir. Proje, sübvansiyonlar veya mali teşvikler önererek çiftçilerin karşılaşabileceği ekonomik yükü kabul etmektedir. Sübvansiyonlar, maliyetlerin bir kısmını karşılayarak çiftçileri sürdürülebilir yöntemlere geçiş yapmaya teşvik eder. Bu destek, sürdürülebilir tarımın benimsenmesini hızlandırarak hem çevreye hem de çiftçilerin geçim kaynaklarına fayda sağlamaktadır.

Sektörde sürdürülebilirlik uygulamalarını zorunlu kılan düzenlemelere duyulan ihtiyaç:

Gönüllü eko-etiketler önemli olmakla birlikte, düzenlemeler de eşit bir oyun alanının sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Zorunlu düzenlemeler, tüm üreticiler için asgari bir standart belirleyerek yeşil aklamayı önler ve sürdürülebilir olarak etiketlenen ürünlerin gerçekten belirli kriterlere uymasını sağlar. Bu tür düzenlemeler tüketicilerin eko-etiketlere olan güvenini artırmakta ve sektörün sürdürülebilirlik yönündeki genel dönüşümüne katkıda bulunmaktadır.

Karışıklığı önlemek için basit, gönüllülük temelli bir eko-etiket çağrısı:

Bir eko-etiketin basitliği, günümüzün karmaşık pazarında hayati önem taşımaktadır. Tüketiciler çeşitli etiket ve sembollerle bombardımana tutulmakta ve bu da kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bir ürünün sürdürülebilirlik durumunu açıkça gösteren, anlaşılır ve kolayca tanınabilir bir etiket, tüketicilerin hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Ayrıca, gönüllülük esasına dayalı bir etiket özgünlüğünü korur ve yalnızca sürdürülebilirlik konusunda gerçekten kararlı olanların katılmasını sağlar.

Karmaşık sayısal göstergeler içermeyen bir etiket tercihi:

Sayısal göstergeler, özellikle de metriklerin anlaşılması zor ise, tüketicileri eko-etiketlerle ilgilenmekten caydırabilir. Karmaşık sayısal değerler içermeyen bir etiket, tüketicilerin bunalmış veya yabancılaşmış hissetmemesini sağlar. Bunun yerine, basit ve ilişkilendirilebilir semboller veya renk kodları kullanmak, ürünün sürdürülebilirliği hakkındaki bilgileri etkili bir şekilde aktararak daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirir.

Sosyal, çevresel ve sağlık yönlerini entegre eden bütünsel bir yaklaşım:

Sürdürülebilirlik, çevresel hususlardan daha fazlasını kapsar; sosyal ve sağlık boyutlarını da içerir. Eko-etikette her üç unsurun da yer alması, kapsamlı bir sürdürülebilirlik anlayışını yansıtmaktadır. Tüketiciler bu faktörlerin birbiriyle bağlantılı olduğunun giderek daha fazla farkına varmaktadır. Böylece bütünsel bir etiket, tüketicilerin bir ürünün genel etkisi hakkında daha net bir resme sahip olmalarını sağlayarak satın alımlarını değerleriyle uyumlu hale getirme olasılıklarını artırır.

Özünde bu noktalar, estetiğin ötesine geçen iyi tasarlanmış bir eko-etiketin önemini toplu olarak vurgulamaktadır. Politika değişikliklerini teşvik etmeli, sürdürülebilir geçişleri desteklemeli, güvenilirliği sağlamalı, açıklık getirmeli ve sürdürülebilirliğin çok yönlü doğasını göz önünde bulundurmalıdır. Böyle bir etiket, pazarda ve tüketici davranışlarında önemli olumlu değişiklikler yaratma potansiyeline sahiptir.

Dahil Edilecek Temalar ve Unsurlar

Eko-etiketin tanımlanmasında çalıştaylar şu önemli hususlara dikkat çekmiştir:

  • Adil ticaret, cinsiyet eşitliği ve toplumsal faydalar gibi sosyal hususlar.
  • Biyoçeşitlilik, döngüsellik ve kaynakların korunmasını kapsayan çevresel unsurlar.
  • Hayvan refahı ve sağlık yönleri.
  • QR kodları aracılığıyla ürün bilgilerine ve ürünün hikayesine erişilebilirlik.

Amaç açıktı: bir ürünün yolculuğunu ve etkisini kapsamlı bir şekilde özetleyen bir eko-etiket oluşturmak.

Sonraki adımlar

Şimdi eylem zamanı: şirket içi çalıştaylar potansiyel eko-etiket tasarımlarının kavramsallaştırılmasına yol açtı. Bu tasarımlar renk gradyanları, QR kodları, sürdürülebilirliği tasvir eden görseller, CO2 emisyon göstergeleri ve çeşitli sürdürülebilirlik unsurlarını temsil eden semboller gibi unsurları içerecektir.

Her bir ortak, kendi bölgelerine özel benzersiz perspektiflerle katkıda bulunacaktır. Örneğin, İspanya analizlerinde çevresel ve sosyal yönlere odaklanmış ve tanınabilir bir renk şemasını vurgulamıştır. Tunus, kültürel ve sosyal faktörlere özel atıflarda bulunan bütüncül bir yaklaşımı vurgulamıştır. İtalya güvenilirliği vurgularken, Türkiye düşük etiket okuryazarlığı ve politika uyumu gibi zorlukları ele aldı.

Projenin işbirlikçi yaklaşımı, yenilikçi bir eko-etiketin geliştirilmesinde birkaç önemli adımı kapsamaktadır.

Bu süreç, işbirliğine dayalı girdilerle yeni etiketlerin tasarlanmasını ve ardından mevcut etiketlerle birlikte titiz testlerin yapılmasını içerir. Tüketicilerin ilgisini çekmek çok önemli bir unsur olacak ve etiketin onların tercihleriyle örtüşmesini sağlamak için çevrimiçi anketler ve araştırmalar yoluyla elde edilecek. Seçilen etiket rafine edildikten sonra, kolektif içgörülerin bir sentezini yansıtacak şekilde son haline getirilecektir. Bu çabanın doruk noktası, kapsamlı sürecin ve sonuçta ortaya çıkan tavsiyelerin raporlanmasını gerektirecektir.

Bu ortak çabalar sayesinde SUSTAvianFEED, yalnızca tüketicileri eğitmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir ahlakı da benimseyen bir eko-etiketin yolunu açarak, bilinçli seçimlerin çevresel sorumluluğa dayandığı bir geleceği şekillendiriyor.

Ankete katılmak ve yeni eko-etiketi keşfetmek için bizi izlemeye devam edin.

Bir yanıt yazın